Warunki Handlowe

Hobbytec CZ Ltd.

Dla Remízku 187 251 62 Tehovec - Praga Wschodzie
ID: 29217253

- spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym
Sąd Miejski w Pradze

- w przypadku sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego
znajduje się w Internecie pod adresem www.hobbytec.cz

Tel. 840 810 810
mapa

GPS: 49.9873492N, 14.7171725E

pierwszy PRZEPISY WSTĘPNE

1,1 Niniejsze warunki ( „Warunki”) z Hobbytec CZ sro, z siedzibą Tehovec U Remízku 187, kod pocztowy 251 62, numer identyfikacyjny: 29217253, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (zwany dalej „Sprzedawcą” ) reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające w związku z lub na podstawie umowy nabycia ( „Umowa Sprzedaży”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej „nabywca”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego w Internecie pod adresem www.hobbytec.cz poprzez interfejs WWW (zwanej dalej „commerce Web-based”).

1.2 Regulamin także regulują prawa i obowiązki stron w zakresie korzystania z witryny sprzedawcy znajduje się na www.hobbytec.cz ( „Witryna”) i innych powiązanych stosunków prawnych. Regulamin nie stosuje się do przypadków, gdy osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy, jest zamawianie towarów w ramach ich działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania swoich niezależnych zawodów.

1.3 Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Rozbieżne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami handlu.

1.4 Postanowienia warunków są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki są napisane w języku czeskim. Umowa sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.

1.5 warunki handlowe tekst może zmienić lub suplement sprzedawca. Przepis ten nie narusza praw i obowiązków wynikających po okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunkach roboczych.
 

drugi Konto użytkownika

1.2 Na podstawie rejestracji przez nabywcę na stronie internetowej kupujący mogą uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Z jego interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towar (zwanej dalej „Konto użytkownika”). W przypadku, gdy interfejs sieciowy pozwala na przechowywanie, kupujący mogą również zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z działalności interfejsu WWW.

2.2 Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej oraz zamawiania towarów, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego i prawdziwe informacje. Dane prezentowane w rachunku użytkownika jest nabywca przy każdej zmianie wymaganej, aby zaktualizować. Dane określone przez kupującego w sprzedawców konto użytkownika i zamawianie towarów są uważane za prawidłowe.

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika i zauważa, że ​​sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.4 Kupujący nie zezwala na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2,5 Sprzedawca może anulować swoje konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący konta użytkownik nie korzysta z więcej niż miesiąc, lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunków).

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępna w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnych konserwacji sprzętu i oprogramowania lub dostawcy. konieczne utrzymanie sprzętu i oprogramowania stron trzecich.
 

trzeci Zawarcie umowy ZAKUPU

1.3 Interfejs commerce Web zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży, w tym cen poszczególnych towarów. Ceny towarów oferowanych zawierają podatek VAT oraz wszystkie związane z tym koszty. Oferta sprzedaży towarów i cen towarów pozostaje w mocy tak długo, jak są one wyświetlane w branży interfejsu WWW. Przepis ten nie ogranicza się do sprzedawcy zawrzeć umowę zakupu w ramach indywidualnie negocjowanych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczonych w interfejsie internetowym handlu nie są wiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczące tego produktu.

2.3 Handel interfejs WWW zawiera także informacje na temat kosztów związanych z opakowania i dostawy. Informacje na temat kosztów związanych z opakowania i dostawy towarów wymienionych w interfejsie internetowym handlu stosuje się tylko w przypadkach, w których towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.3 Aby zamówić katalog, nabywca wypełnia formularz zamówienia w branży interfejsu WWW. Formularz zamówienia zawiera szczegółowych informacji na temat: - zamówiony towar (zamówiony towar „insert” nabywcy do wiadomości elektronicznej zakupów koszyka business web interface), - sposób płatności ceny zakupu, dane na temat pożądanego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz - informacje na temat kosztów związanych z dostawą towarów ( zwane dalej łącznie jako „Rozporządzenie”).

3.4 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i modyfikacji danych w celu nabywca szuka, nawet w odniesieniu do nabywcy opcji do wykrywania i korygowania błędów podczas wprowadzania danych w porządku. Kolejność wysyła nabywcy klikając na „wyślij zamówienie”. Dane przedstawione w kolejności przez sprzedającego są uważane za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia kupujący potwierdza otrzymanie wiadomości e-mail oraz adres e-mail kupującego określonego w interfejsie użytkownika lub w kolejności (zwanej dalej „adres elektroniczny”).

3.5 Sprzedający ma prawo zawsze, w zależności od charakteru zlecenia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), aby poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie (takich jak pisanie lub telefonicznie).

3.6 Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje akceptacji zlecenia dostawy (odbioru), który jest wysyłany do nabywcy przez e-mail i adres e-mail kupującego.

3.7 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu, zwłaszcza z tymi, które wcześniej w sposób istotny naruszył umowę nabycia (w tym warunków).

3.8 Kupujący zobowiązuje się do korzystania z komunikacji na odległość w zawarciu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, koszty telefonu) ponoszone przez kupującego.
 

4-ty CENA a termin płatności

1.4 Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy sprzedaży kupujący może zapłacić sprzedającemu następujących sposobów: 0 gotówka przy odbiorze w miejscu wyznaczonym przez kupującego w celu

2.4 Wraz z ceną zakupu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z opakowania i dostawy. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, odnosi się do ceny zakupu i kosztów związanych z dostawą towarów.

3.4 W przypadku płatności w gotówce lub w przypadku płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru.

4.4 W przypadku bezgotówkowej płatności, kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towarów i daje zmienny symbol płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej przez kupującego do zapłaty ceny nabycia w momencie spotkał odpowiednią kwotę na konto sprzedającego.

4.5 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie dla dodatkowego potwierdzenia (art. 3.5), wymagają zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego.

4.6 Wszelkie zniżki ceny towaru przez sprzedającego na kupującego nie mogą być łączone.

4.7 Jeśli to jest w zwyczaju w stosunkach handlowych lub jeżeli tak określono ogólnie obowiązujących przepisów prawa wydawanych przez Sprzedającego w odniesieniu do płatności dokonanych w ramach dokumentu podatkowego nabywca kontraktu - faktura. Sprzedawca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - fakturę sprzedającego do kupującego po zapłacie ceny towarów i przesłać go drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
 

5-te Odstąpienie od umowy

1.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Ustawy nr. 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami ( „Kodeks Cywilny”), między innymi, nie może odstąpić od umowy na dostawę towarów dostosowanych jako pożądane przez nabywcę lub jego osobą, jak również towarów podlegających szybkiemu pogorszeniu.

2,5 Jeśli nie jest to sprawa na podstawie art. 5,1 oraz o innych przypadkach, w których nie można odstąpić od umowy, kupujący zgodnie z § 1829 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od sprzedawcy zamówienia musi być wyraźnie dostarczane w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, oraz adres sprzedawcy lub adres e-mail sprzedającego.

3.5 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 Warunki biznesowe umowy kupna od początku. Towary muszą być zwrócone do Sprzedającego w ciągu czternastu (14) dni od wysłania odstąpienia sprzedającego. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu stanie nieuszkodzonym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ponosi koszty zwrotu towarów, jeżeli towary nie mogą zostać zwrócone do ich charakteru zwykłą drogą pocztową. Ponadto, Sprzedający może zażądać od kupującego na pokrycie kosztów określonych w Kodeksie cywilnym.

4.5 W ciągu siedmiu (7) dni od zwrotu towaru przez kupującego na podstawie art. 5.3 Sprzedawca jest uprawniony do zbadania zwróconych towarów, w szczególności w celu ustalenia, czy towary powracające nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyta.

5.5 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 Warunki biznesowe sprzedający zwróci cenę zakupu do kupującego w ciągu piętnastu (15) dni od daty upływu terminu przeglądu towarów na podstawie art. 5.4 Warunki biznesowe, przelewem na rachunek wskazany przez kupującego. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu ceny zakupu w gotówce już podczas zwrotu towarów.

5.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone przez kupującego zostanie uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyta, sprzedawca kupującemu przysługuje szkody poniesione przez niego. Ma prawo do odszkodowania, sprzedający jest uprawniony do jednostronnego poczet roszczenia kupującego do zwrotu ceny zakupu.
 

6-ty TRANSPORT I DOSTAWA

1.6 Sposób dostawy towarów ustala sprzedawca, chyba że umowa stanowi inaczej zakup. W przypadku, gdy środek transportu jest negocjacyjnej na żądanie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tego rodzaju transportu.

2.6 Jeśli sprzedawca na podstawie umowy kupna musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru za pobraniem. Jeżeli kupujący nie bierze towar przy odbiorze, sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.6 W przypadku, powody, dla których nabywca musi dostarczyć towar wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób niż określone w zamówieniu, kupujący ponosi koszty związane z wielokrotnym dostawy towarów, odpowiednio. Koszty związane z innej metody dostawy.

4.6 Przy podejmowaniu towar od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania reunion orientacyjną z nieuprawnionym dostępem do przesyłek nabywca nie może podjąć przesyłkę od przewoźnika. Poprzez podpisanie dowodu dostawy kupujący potwierdza, że ​​wysyłka towarów spełnia wszystkie warunki i żadnych dalszych roszczeń dotyczących naruszenia przesyłek kontenerowych nie można lekceważyć.

5.6 Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru tylko jeśli przesyłka ma żadnych widocznych uszkodzeń przed przejęciem. W przypadku, gdy nabywca odmówi przyjęcia towaru Zamówiliśmy przypadku określonym w zdaniu poprzednim, sprzedający jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych, a zwłaszcza koszty frachtu i przechowywania. Ten sam nabywca zobowiązany jest w przypadku, gdy ze względu na jego stronie, konieczne jest, aby powtórzyć dostawę towaru do kupującego w celu określenia akceptacji.

6.6 Zamówienia na Słowacji są dostarczane i fakturowane przez Hobbytec SK sro, Rustaveliho 4, 831 06 Bratysława, Słowacja, ID: 47317663, NIP: SK2023814782

6.7 Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów, które można modyfikować warunki dostawy sprzedającego.
 

7-ty ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

1.7 Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za wady, włącznie z odpowiedzialnością gwarancyjną sprzedającego podlega odpowiednim prawodawstwem (w szczególności postanowienia § 2158 i nast. Kc).

2.7 Sprzedawca jest odpowiedzialny dla tej rzeczy (towary) po przyjęciu ma wady.  Sprzedawca odpowiedzialny głównie dla kupującego, że w czasie, gdy kupujący rzecz (towar) zakłada: (i) rzeczy (towarów) właściwości, które strony wynegocjowały i braku porozumienia, charakterystyka którym sprzedawca lub producent opisane lub kto nabywca spodziewałem uwzględniając rodzaj towarów i opiera się na reklamie prowadzone przez nich, (ii) rzecz (towar) nadaje się do celu, który dla swoich listach użycie dostawcy lub do którego sprawa (towary) tego typu są zazwyczaj stosowane, (iii) sprawa (towary) odpowiada uzgodnionej jakości lub wykonywania próby lub szablonu, jeśli została określona jakość i wydajność zakontraktowaną przez próbkę lub szablonie, (iv) przypadek (towar) w odpowiedniej ilości, poziomu lub masy oraz (v) pozycja (towary są zgodne z wymogami regulacyjnymi. Efekt jeśli wada w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia otrzymania, uważa się, że sprawa (towarów) był wadliwy już w momencie dostawy.

3.7  Chyba że rzeczy (towary) cechy określone w art. 7.2 Warunki, kupujący może żądać nawet ododání nowych rzeczy bez wad, grzywien, to nie ze względu na nieproporcjonalny charakter wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części rzeczy (towarów), kupujący może żądać tylko wymiana elementów; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak, ze względu na nieproporcjonalny charakter wady, zwłaszcza jeśli można zaradzić wadę bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy. Prawo do wydania nowych rzeczy (towarów) lub części zamienne powinny kupujący nawet jeśli zdejmowane wady, jeśli nie jest rzeczą (towarów) do prawidłowego korzystania z wielokrotnym występowaniu wady po naprawie lub większej liczby defektów. W takim przypadku, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Chyba że kupujący od umowy lub nie ma zastosowania, jeżeli prawo do dostarczania nowych rzeczy (towarów) bez żadnych usterek, wymiana jego części lub naprawy rzeczy (towarów) może zażądać rozsądny rabat. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki nawet gdyby sprzedawca nie może dostarczyć nową rzecz (towary) bez jakichkolwiek wad, wymienić część lub rzecz (towar), aby naprawić, a jeśli sprzedający nie usunął w rozsądnym terminie lub że lekarstwo - konsumenci kupujący było znaczne trudności.

4.7  Kupujący jest uprawniony do wykonywania prawa wada, towarów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty otrzymania towaru. To nie stosuje się do: (i) rzeczy (towarów) sprzedawany po niższej cenie na wady, dla których niska cena została wynegocjowana, (ii) do noszenia rzeczy (towarów) spowodowane normalnym użytkowaniu, (iii) używane rzeczy (towarów) do defekty spowodowane przez użycie lub nosić tę rzecz (towary) powinien przejąć kupującego, (iv) w przypadku gdy jest oczywiste, że z natury rzeczy (towarów).

5.7 Uprawnienia kupującego wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady, włącznie z odpowiedzialnością gwarancyjną sprzedającego, kupujący ma zastosowanie dla sprzedawcy w jego zakładzie.
 

8-te INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.8 Kupujący nabywa własność towaru płacąc całą cenę zakupu.

2.8 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne treści interfejsu sieciowego handlu (w tym fotografie oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby go lub umożliwienia stronom trzecim bezprawnie ingerować lub użyć oprogramowania lub innych treści biznesowych interfejsu WWW.

3.8 Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z interfejsu WWW do wykorzystania mechanizmów handlowych, oprogramowania lub innych działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie biznesu interfejsu WWW. Handel interfejs sieciowy może być używany tylko do tego stopnia, że ​​nie jest kosztem praw innych klientów i sprzedającego, który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

4.8 Sprzedawca nie jest w stosunku do nabywcy związanego kodeksów postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu cywilnego.

5.8 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich do strony internetowej lub wynikających z korzystania ze strony internetowej w sposób, nieprzeznaczonych.

6.8 Klient lub kupujący zgadza się, aby otrzymać link do podsumowaniem zamówienia poprzez e-mail, w którym można pobrać swoje potwierdzenie w formie elektronicznej.
 

9-ty PRYWATNOŚCI i wysyłanie komunikacji biznesowej

1.9 Oświadczenie o prywatności można znaleźć na stronie przetwarzania danych osobowych

2.9 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres email, numer telefonu (zwane dalej łącznie jako „danych osobowych”).

3.9 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy i do wysyłania wiadomości handlowych i informacje do sprzedającego.

4.9 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do swoich danych osobowych (w przypadku rejestracji na koncie użytkownika przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą i bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianie jego danych osobowych.

5.9 Przetwarzanie danych osobowych kupującego sprzedawca może wyznaczyć osobę trzecią jako procesor. Oprócz osób transportujących towary nie są dane osobowe bez zgody sprzedającego kupujący przekazywane osobom trzecim.

6.9 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. dane zostaną przetworzone elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej nie zautomatyzowany sposób.

9.7. Nabywca potwierdza, że ​​dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że jest on dobrowolnie podać dane osobowe. Kupujący twierdzi, że został pouczony, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do Sprzedającego do odstąpienia pisemne zawiadomienie dostarczone na adres sprzedawcy. Kupujący może również żądać od sprzedawcy lub procesora, aby poprawić kondycję. W szczególności może to być blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych. Jeśli żądanie kupującego pod zdaniu poprzednim zostanie uznany za uzasadniony, sprzedający lub procesor usunie problemy. Jeżeli sprzedawca nie powiedzie się lub procesor, kupujący ma prawo do odwołania się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przepis ten nie narusza uprawnienia kupującego, aby włączyć swój impuls do Urzędu Ochrony Danych Osobowych bezpośrednio i zapytać sprzedawcę lub procesor do wyjaśnienia.

8.9 Jeżeli nabywcy informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych, sprzedający musi dostarczyć te informacje. Sprzedający ma prawo do przekazywania informacji na podstawie zdaniu poprzedzającym, wymaga rozsądnej rekompensaty nie przekracza kosztów dostarczania niezbędnych informacji.

9.9 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego na kupującego adres e-mail i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez sprzedającego do kupującego adres e-mail.

10-ty DOSTAWA

1.10 O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową zakupu musi zostać dostarczony do drugiej Stronie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (wybrany przez nadawcę). Nabywca jest dostarczana na adres e-mail podanego na jego koncie użytkownika. Uważa się, że nie było przesyłka wysyłana za pomocą usługi pocztowe przyszedł dzień trzeci (3rd) roboczy po wysyłce, jeżeli nie został wysłany do innego kraju, piętnasty (od 15.) dnia roboczego po wysyłce. W przypadku dostarczenia osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych zaprzeczając również otrzymanie przesyłki, zaprzecza Jeżeli adresat (lub osoba upoważniona przez niego do przyjęcia przesyłki) do przyjęcia przesyłki w przypadku dostarczenia osobiście lub drogą pocztową do przejęcia przesyłki przez adresata, w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie jej wstęp do serwera poczty przychodzącej; integralność wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być zabezpieczone certyfikat.
 

11th POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Jeśli relacja związane z korzystaniem z serwisu WWW lub stosunku prawnego umowy nabycia obejmuje międzynarodowy (zagraniczny) elementu, wówczas Strony zgadzają się, że związek jest regulowane prawem czeskim. To nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego.

11.2. Sprzedawca informuje klienta - konsumenta, przedmiot rozstrzyganie sporów konsumenckich ze stosunków umownych między nim a sprzedawca jest Czeska Inspekcja Handlowa, której strona jest www.coi.cz .

11.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest nieważne lub nieskuteczne, albo staje się zamiast nieważnego postanowienia przepis, którego znaczenie jest nieważny przepis jest najbliższy. Nieważność lub niewykonalność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia do umowy zakupu lub warunki wymagają formy pisemnej.

11.4. Umowa nabycia łącznie warunkami sprzedający archiwizowane w formie elektronicznej i nie jest dostępny.

5.11 Dane kontaktowe sprzedawcy: Tehovec adres do doręczeń, w Remízku 187 25162, e-mail info@hobbytec.cz , telefon 840 810 810. W Tehovci w dniu 29 maja 2016